สิงห์อมควันต้องรู้! สถานที่สาธารณะ "ห้ามสูบบุหรี่" เปิดโทษทางกฎหมายผู้ฝ่าฝืน

15 พ.ค. 67

สิงห์อมควันต้องรู้! สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีที่ไหนบ้าง เปิดโทษทางกฎหมาย สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ

ห้ามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ประกาศออกมาอย่างชัดเจน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
นอกจาก โรงพยาบาล แล้ว ยังมีสถานที่ไหนอีกบ้างที่เป็นเขต "ห้ามสูบบุหรี่" อมรินทร์ทีวีออนไลน์ ขอรวบรวมไว้เป็นข้อมูลเพื่อป้องกันเหตุ "สูบผิดที่" ซึ่งต้องได้รับบทลงโทษตามกฎหมาย

จาก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำาหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทางาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือ เขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 ระบุไว้ว่า

เขตปลอดบุหรี่ 100% รวมทั้งระยะ 5 เมตร จากทางเข้า - ออกของสถานที่

กำหนดให้สถานที่ดังต่อไปนี้เป็น "เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด" ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งระยะ 5 เมตร จากทางเข้า - ออกของสถานที่ ได้แก่

1.1 สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ

- คลินิก สหคลินิก โรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
- คลินิก โรงพยาบาลสัตว์ รวมถึงสถานพยาบาลสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
- สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานบริการสุขภาพทุกประเภท

1.2 สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม

- สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัย
- สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา
- สถานกวดวิชา สถนที่สอยกีฬา ดนตรี ขับร้อง การแสดง ศิลปะป้องกันตัว ศิลปะภาษา และสถานที่ที่ประกอบกิจการในลักษณะเดียวกัน

1.3 สถานที่สาธารณะอื่นๆ
- สถานรับดูแลหรือสงเคราะห์เด็ก ผู้เยาว์ หรือสมาคมมูลนิธิ หรือสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน
- สนามเด็กเล่น หรือสถานที่ให้บริการสำหรับเด็กในลักษณะเดียวกัน

 

เขตปลอดบุหรี่ 100 % ไม่รวม ระยะ 5 เมตร จากทางเข้าออกของสถานที่

- สถานบริการเพื่อสุขภาพ เช่น นวด สปา อบสมุนไพร
- สถานศึกษา หรือสถานที่เพื่อ การเรียนรู้และฝึกอบรม เช่น สถานฝึกอบรม อุทยานการ เรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ สถานที่จัดแสดง ศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดสาธารณะ
- สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
- สถานที่ออกกาลังกายทั้งในร่ม และกลางแจ้ง
- สถานที่ให้บริการ ร้านค้า และสถานบันเทิง ปั๊มน้ำามัน ฯลฯ
- สถานที่จัดงานเลี้ยง ตลาด ศาสนสถาน สวนสาธารณะ สวนสนุก
- ยานพาหนะ และป้ายรถประจำทาง (ไม่ใช่สถานีขนส่งโดยสาร)

เขตปลอดบุหรี่ 100 % แต่สามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข คือ

- สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
- สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
- ท่าอากาศยาน

เขตปลอดบุหรี่ ในพื้นที่เฉพาะส่วนที่ระบุ รวมถึงจากประตู หน้าต่าง ทางเข้า-ออก หรือช่องระบายอากาศ เป็นระยะทาง 5 เมตร

- พื้นที่ภายในอาคารและดาดฟ้าอาคาร ห้างสรรพสินค้า สถานที่ทำงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรรม อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

- พื้นที่ภายในและดาดฟ้า อาคาร โรงเรือน และบริเวณชานชลา ได้แก่ สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร สถานีรถไฟ ท่าเรือโดยสาร
- โถงพักคอย ห้องหรือสถานที่สาหรับใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทางเดินภายในอาคารโรงเรือน อาคารชุด ห้องเช่า โรงแรม รีสอร์ท ฯลฯ
- ร้านอาหารที่ไม่มีระบบปรับอากาศ

บทกำหนดโทษ (มาตรา 67 - 70)

1. ผู้ใดสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

2. ผู้ดําเนินการผู้ใดไม่จัดให้เขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ มีสภาพและลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

3. ผู้ดําเนินการผู้ใดไม่จัดให้มีเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ตามลักษณะและวิธีการในการแสดงตามที่กฎหมายกําหนด
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

4. ผู้ดําเนินการผู้ใดไม่ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ควบคุมดูแล ห้ามปรามหรือดําเนินการอื่นใด เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่
ปรับไม่เกิน 3,000 บาท

 สถานที่ห้ามสูบบุหรี่

รวบรวมข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กองกฎหมาย, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

advertisement

Powered by สุขภาพและความงาม

ข่าวยอดนิยม

ไลฟ์สไตล์ ล่าสุด